กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
88
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.233.220.21
Server Time is : 2020-04-10
12:32:01am 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca52/%ca52-20-9999-update.pdf

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๓๕-๔๓)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/35.PDF

 

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๔๔-๕๐)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/44.PDF

 

๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๕๑-๕๕)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/51.PDF

 

๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๕๖-๖๘)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/56.PDF

 

๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๖๙-๗๗)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/69.PDF

 

๖. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๗๘-๙๐)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/78.PDF

 

๗. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า ๓๙-๔๑)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/311/T_0039.PDFกระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.